Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a Capital Inkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Adatkezelő magára nézve kötelező érvénnyel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Uniós adatvédelmi rendeletet, az Európai Parlament és a Tanács (EU.) 2016/679 számú rendeletét, és a „29-es munkacsoport” állásfoglalásait, valamint az alkalmazás kapcsolódó tagállami előírásait, és annak jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait.

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára - tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére - biztosítva legyenek az Érintettek személyes adataikhoz fűződő jogai, és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Fogalom meghatározások

Érintett: minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait az adatait az adatkezelő rögzíti, kezeli, tárolja.
Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, amivel elérhető vagy azonosítható az érintett a WP29-es munkacsoport szerint még dinamikus IP cím is személyes adat tud lenni.; Személyes adat például: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, okmányazonosítók, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, bankszámla adatok.
WP29-es munkacsoport: (Az adatvédelmi irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport mely az Európai Tanács mellett dolgozik és összefogja hangolni (főhatósági funkciójában a tagállami felügyeleti hatóságokat).
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/
Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatokat kezeli. Adatkezelő minden olyan személy vagy szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a személy vagy szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Például archiváláshoz vagy számlázáshoz igénybe vett szoftver üzemeltetője, számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezet stb.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A fogalom meghatározások teljes köre megtalálható „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” I. fejezet 4. cikk Fogalommeghatározások


A szervezet bemutatása

Adatkezelő
Az adatkezelő neve: Capital Inkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Adatkezelő székhelye: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az Adatkezelő cégkapujának elérhetősége: 14608962

Adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján, a „WP29-es munkacsoport” állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

Adatvédelmi Felelős
A Capital Inkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelő 2018. május 25. napjával kinevezett Adatvédelmi Felelőssel rendelkezik, Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére nem kötelezett. Az Adatvédelmi Felelős a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen érhető el. Az adatvédelmi felelősi feladatokat az Itjump Kft. szolgáltatási szerződés keretein belül, Tóth Szilárd személyes felelőssége mellett látja el.

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.
Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics. Az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.

Szervezetünk hírlevél-szolgáltatást jelenleg nem üzemeltet. Az „elérhetőségeink” menüponton keresztül teremthet kapcsolatot szervezetünkkel. Az elektronikus kapcsolattartás kezdeményezése során - ha felveszi velünk a kapcsolatot - esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül – a jogszabályokban kifejezetten meghatározott kivételekkel - nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint jogszabályban meghatározott feladataink ellátása során használjuk fel.

A WEBOLDALI ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Érintett által önként megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük, (amíg nem kéri az általa megadott adatok törlését) A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Munkatársunkkal való kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatokat, - mint a minden Érintett-i adatot - az Adatkezelő a megadott adatok tartalmának és a kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően minősít. A jogszabályi környezet által meghatározott adatokat a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően, de legkésőbb a fizetésképtelenségi eljárás jogerős zárását követő ötödik év utolsó napjáig törli megsemmisíti vagy anonimizálja. Adatkezelő jogos érdekkörben nyilvántartott személyes adatokat a fizetésképtelenségi eljárás záráshoz kapcsolódó irattári tervben meghatározott selejtezési időt követően semmisíti meg.

Az adatkezelő szervezet működésével kapcsolatos megkeresések esetében az érintett személyes adatainak önrendelkezési jogát a rendeletben meghatározott módon biztosítja az adatkezelő.

A weboldal működésével kapcsolatos funkcionális adatvédelmi tájékoztató

Jogszabályban előírt közzétételi kötelezettség

Adatkezelés célja: A jogszabály által előírt közzétételi kötelezettség vonatkozik a fizetésképtelenségi eljárások weboldali megjelenítésének kötelezettségére. Az itt közzétételre előírt adatok jellemzően nem természetes személy személyes adatainak közzétételét írják elő, de előfordulhatnak speciális esetekben, hogy a megjelenő adatok személyes adatokat is tartalmaznak.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabály

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Cím, Email cím, Eljárás kategória, Azonosító, Cég neve, Székhely, Cégjegyzékszám, Szakértő neve, Levelezési cím
Adatok kezelésének időtartama: jogszabály változása vagy a tevékenységi kör átalakulása megszüntetése

Adatfeldolgozók: WEB hosting szolgáltató, a MediaCenter Hungary Kft.(6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.) fejlesztő és weboldali karbantartást végző az ItJump Kft. (9700 Szombathely, Katona József utca 1., cégjegyzékszám: 18-09-111248, adószám: 24087357-2-18).

Fontos figyelmeztetések

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

A Capital Inkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság munkavállalói és szerződéses partnerei jogviszonyuk alapján az ügyvezető kivételével nem közszereplők, ezért a munkáltató a szervezet székhelyén, telephelyén, irodáiban hang- és képfelvételek készítésének tilalmával biztosítja, hogy a munkatársakról sem képi, sem hanganyag nem készíthető. A szervezet telephelyén csak és kizárólag az ügyvezető által jóváhagyott, engedélyezett és a munkatársak személyes adataira nem kiterjedő felvétel készíthető.

Az adatfeldolgozók köre

A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző adatfeldolgozó WEB hosting szolgáltató a MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.) rendszergazdája fér hozzá, ezzel kapcsolatos tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végét meghaladóan 30 napig végez.

A fejlesztési és karbantartási feladatokat szerződés alapján WEB fejlesztő és karbantartó az ItJump Kft. (9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5., cégjegyzékszám: 18-09-111248, adószám: 24087357-2-18) végzi, mint adatfeldolgozó ezen tevékenysége során az adatfeldolgozó kijelölt fejlesztője fér hozzá a tárolt adatokhoz, tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végéig látja el.

Érintettek adatkezelése

A felszámoló szervezet vonatkozásában, az Érintett-i adatok nyilvántartása a szervezet saját munkavállalói, az eljáráshoz nem kapcsolódó szervezeti működés során a partner kapcsolatai során keletkezik. Ezen kapcsolatrendszer tekintetében a felszámoló szervezet munkavállalók vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezők esetén egyéni személyes tájékoztató keretében írásban hívja fel az Érintettek figyelmét a személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályi környezetben meghatározott jogaira, és a felszámolószervezet, által nyilvántartott adatokra, azok céljára, jogalapjára és tárolási idejére.

Az alap tevékenysége során a szervezetre bízott fizetésképtelenségi eljárások tekintetében, a felszámolószervezet nyilvántartást vezet a hitelezői követelésekről, és hitelezői igényekről az adós társaság munkavállalóiról, az így keletkezett nyilvántartások tekintetében a felszámoló szervezet jogszabályi jogalap alapján tartja nyilván az érintettek adatait az eljárás lezárását követő 5 év után bekövetkező, törlésig.

Hitelezői adatok kezelése

A fizetésképtelenségi eljárások (1991. évi XLIX. törvény) tekintetében, a felszámoló szervezet kijelölt felszámolóbiztos feladata a hitelezői követelések, és hitelezői nyilvántartások vezetése. A hitelezők estében a természetes személy hitelezők függetlenül az adós társasággal fenntartott jogviszonyuktól (munkavállalói, üzleti kapcsolat) a hitelezői nyilvántartások tekintetében is élhet személyes adatai feletti önrendelkezési jogával a nyilvántartási jogalapnak megfelelően. A hitelezői követelések és igények nyilvántartását a felszámolóbiztos a felszámoló szervezet infrastruktúráján tartja nyilván. A nyilvántartott adatokat jogszabályi jogalap alapján tartja nyilván és annak kezelését és tárolására az eljárás befejezésétől számított 5 évig folytatja. A jogszabályi jogalap alapján nyilvántartott személyes adatok esetében, a jogszabályban meghatározott őrzési időt követően törli.

Értékesítési eljárások érintett adatainak adatkezelése

Az értékesítési eljárás során a felszámolóbiztos köteles a közzétett adatok tekintetében - a jogszabályi környezetben meghatározott feladatainak megfelelően - az adatvédelmi rendeletben meghatározott adattakarékossági elvet és az eljárások jogi környezetét meghatározó szabályrendszer követelményeit összehangolva meghatározni az értékesítési eljárásban résztvevők számára a megadni szükséges személyi adatok körét. A személy azonosíthatóságához, elérhetőségéhez fedezeti képességéhez az adásvételi szerződéshez és a vevőre vonatkozó vagyonszerzési tilalmi érintettség vizsgálatához szükséges adatokat, kérheti a pályázat vagy árverés kiírásakor a részvétel feltételéül szabva a felszámolóbiztos.

Az értékesítési eljárás során csak és kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül lehet az értékesítést lefolytatni a jogszabályi környezetben meghatározott kivételek figyelembevételével.

Az elektronikus kényszerértékesítési rendszer tekintetében az adatkezelői felelősség az eljárás különböző szakaszati tekintve változik

Az értékesítési eljárás szakaszai:
• Regisztrált látogató
• Licitáló
Ezekben az értékesítési eljárási szakaszokban az Adatkezelő a „kényszerértékesítési rendszer” üzemeltetője. Sem a felszámoló szervezet vezetője sem az eljárás viteléért felelős felszámolóbiztos nem ismeri az adatokat és nem tud az adatkezelői felelősséggel és az önrendelkezési jogok biztosításával élni.
A pályázat bontástól, illetve a licitálási idő lejártától kettős adatkezelés valósul meg.
A kényszer értékesítési rendszer üzemeltetője képes és hivatott biztosítani az értékesítési rendszerbe feltöltött adatok tekintetében az Érintett személyes adatai feletti önrendelkezési jogot a jogalap és a tárolási idő figyelembe vételével.
Ugyanakkor a felszámoló szervezet és a felszámolóbiztos felelősségi körébe tartozik az általa megismerhető és letölthető összes olyan érintetti adat, amelyet a kényszerértékesítési rendszerből a saját infrastruktúrájára letöltött.
• Pályázat bontás vagy licitálási határidő lejárata
• Kiértékelési szakasz
• Elővásárlási jog kezelési szakasz
• Szerződéskötési szakasz
• Lezárási szakasz

Fizetésképtelenségi eljárások követelés behajtáshoz kapcsolódó adatnyilvántartása

1991. évi XLIX. törvény, továbbiakban (Cstv.) 6. § (1e) e)pontja alapján a felszámolóbiztos az adós követeléseinek érvényesítése érdekében a követelés természetes személy kötelezettje lakcímadataira és értesítési címére vonatkozóan térítésmentesen szolgáltatandó adatot igényelhet. A fizetésképtelenségi eljárás alá vontt szervezet kintlévőségeinek behajtása során kezelt személyes adatok kapcsolódhatnak természetes személyhez vagy nem természetes személyhez.

Adatkezelés célja: Az adós vagyonának megóvása, likvid és felosztható vagyonná alakítása a hitelezők térülésének maximalizálása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Tárolási idő: A követelések kezelése során nyilvántartásba kerülő adatokat (személyes adatokat is beleértve), az eljárás jogerős lezárását követő 5 év elteltével semmisíti meg a felszámoló szervezet.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok:
• Elérhetőségi adatok
• Azonosító adatok
• Pénzügyi gazdasági adatok

Panaszkezelési nyilvántartás

Adatkezelés célja: olyan nyilvántartás vezetése, amely minden, az eljárással kapcsolatos érintetti panaszok és azok kapcsán tett intézkedések kronologikusan dokumentáltak legyenek a megtett intézkedések jogszerűségének bizonyíthatósága érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke (ennek megfelelően érdekérlegelési teszttel rendelkező adatkezelési folyamat).

Tárolási idő: Az adatkezelő a célhoz kötöttség elvét megvalósítva csupán addig kezeli az érintett személyes adatait, amíg arra feltétlenül szükség van. Az eljárás jogerős lezárását követő 5 év elteltével semmisíti meg a felszámoló szervezet.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok:
• Azonosító adatok
• Elérhetőségi adatok
• A panasz jellegéből adódó egyéb személyes adatok

Vagyonkutatási kötelezettségre visszavezethető adatkezelés

Adatkezelés célja: Az adósok vagyoni helyzetének a közhiteles nyilvántartások adataira támaszkodó vagyonkutatását a 1991. évi XLIX. törvény, továbbiakban (Cstv.) általi előírásainak teljesítése érdekében végzi a felszámoló.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Tárolási idő: Az adatkezelő a célhoz kötöttség elvét megvalósítva csupán addig kezeli a vagyonkutatás során keletkező érintett személyes adatait, amíg arra feltétlenül szükség van. Az eljárás jogerős lezárását követő 5 év elteltével semmisíti meg a felszámoló szervezet.

Nyilvántartás vezetése a vagyonértékesítésből kizárt természetes személyekről

Adatkezelés célja: A Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételekkel rendelkező személyekről a felszámolóbiztos nyilvántartást vezethet annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettsége ne sérüljön. „Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Tárolási idő: Az adatkezelő a célhoz kötöttség elvét megvalósítva csupán addig kezeli a vagyonkutatás során keletkező érintett személyes adatait, amíg arra feltétlenül szükség van. Az eljárás jogerős lezárását követő 5 év elteltével semmisíti meg a felszámoló szervezet.

Fizetésképtelenségi eljárások hitelezőinek elektronikus hírközlési eszközzel történő hitelezői gyűléshez kapcsolódó adatkezelés

1991. évi XLIX. törvény, továbbiakban (Cstv.) 39/a §. (1) bekezdése értelmében a felszámoló köteles lehetővé tenni, hogy a hitelező a hitelezői gyűlésen a személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyen részt a hitelező. A hitelezői gyűlés meghívójában a felszámoló köteles megjelölni az igénybe vehető, a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszközt vagy más elektronikus eszközt, valamint köteles meghatározni az ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt vevő személy személyazonossága igazolásának módját is. A jelen tájékoztató célja, hogy a hitelezők elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével való a hitelezői gyűlésen való részvételéhez kapcsolódó adatkezelésről tájékoztassa az érintetteket.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével való a hitelezői gyűlésen való részvételéhez kapcsolódó az adatkezelési tevékenységét is 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján valamint a tagállami vonatkozó jogi szabályozás és a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak figyelembevételével végzi.

Adatkezelés célja: Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével való részvétel biztosítása a hitelezői gyűlésen. Valamint a hitelezői gyűlésen való távoli részvételéhez szükséges képviseleti jog, személyazonosság megállapítása és jelenéti nyilvántartás vezetése.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Tárolási idő: Az adatkezelő a gyűlésen való részvételhez szükséges személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatát a gyűlés lezárását követő maximum 30 napig tárolja. A gyűlés alatt készített hang és videofelvétel, valamint az egyéb nyilvántartásokat személyes adatokat az eljárás jogerős lezárását követő 5 év elteltével semmisíti meg.

Kezelt adatkategóriák:
• Elérhetőségi adatok
• Azonosító adatok
• Képfelvétel
• Hangfelvétel
• Hivatalos okmányok másolata

Fizetésképtelenségi eljárások nyitó tárgyalásának elektronikus hírközlési eszközzel történő megtartása során keletkezett adatok kezelése

Adatkezelés célja: A világ járványra, vagy az felek elfoglaltságára tekintettel az nyitó tárgyaláson elhangzott adatok, információk szószerinti és szövegkörnyezet hűségének igazolására és az ebből készülő jegyzőkönyv elkészítése céljából kerül rögzítésre a nyitótárgyalás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke. (ennek megfelelően érdekérlegelési teszttel rendelkező adatkezelési folyamat)

Tárolási idő: Az adatkezelő a nyitótárgyaláson való részvételsorán elvégzi a személyazonosítást. A gyűlés alatt készített hang és videofelvétel, tárolása offline módban a hiteles mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv elkészülését követő 30 napig tárolható, annak bármi okból történő meghiúsulása esetén az eljárás jogerős lezárását követő 5 év elteltével semmisíti meg a felszámolóbiztos.

Kezelt adatkategóriák:
• Azonosító adatok
• Képfelvétel
• Hangfelvétel

Adatbiztonsági tájékoztató

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek. A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítást az Adatkezelő minden esetben az hatálybalépést megelőzően 15 nappal elérhetővé tesz a weboldalán a hatályban lévőtől függetlenül. A hatályát vesztette tájékoztatót archiválja. A módosítás hatályba lépését megelőzően és azt követően is joga van visszavonni a hozzájárulással kezelt adatok tekintetében. Amennyiben nem vonja vissza úgy elfogadottnak kell tekinteni a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

Adatvédelmi incidens bejelentése

Tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik adatkezelőnél előfordulhatnak, és ilyen esetekben az adatkezelőknek a rendeletben meghatározott és a tagállami szabályozásban pontosított határidőben kell reagálniuk, fontos, hogy mint Adatkezelő mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Az Adatkezelő belső szabályzatban rendezte az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazza a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is) Az incidensek belső nyilvántartási rendjét ki kialakította.

Ugyanakkor kérjük Felhasználóinkat, hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet éreznek weboldalunk használata során, amely arra utal, hogy
• személyes adataik feletti rendelkezés elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik
• a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést tapasztalnak
• adatok bizalmas jellegének sérülését, feltételezik
azt az Adatkezelőnek haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket.

Jelzéseiket az adatvédelmi képviseletünkre legyenek szívesek megküldeni az Adatkezelő elektronikus e-mail címére.

Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei

A hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen,

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
• Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
• Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.
• Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
• A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Adatvédelmi főhatóság

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján illetékes bíróság előtt indítható meg. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

Weboldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezek információkat szolgáltatnak számunkra, hogy elemezhessük oldalaink látogatottságát. Weboldalunk további használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.